Lekplatsutrustning

Lekplatsutrustning i Stockholm

En bra lekplats måste kännas inbjudande och kul, bjuda på många varierande utmaningar och givetvis vara säker för alla barn som vistas där, stora som små.

Det är genom leken som barnen utvecklas och lär sig nya saker. Vår uppgift är att skapa säkra och trygga utrymmen där de kan röra sig fritt och upptäcka, helt på deras egna villkor.

Vi finns här för att hjälpa er med både nybyggnation och renovering, samt tillbyggnation av befintliga lekplatser. Med goda erfarenheter inom området ser vi till att all lekutrustning och samtliga konstruktioner uppfyller rådande normer och säkerhetskrav. Vi har alla erfarenhet och kunskap inom området och vet vad som krävs för riktigt bra lekplatser i Stockholm.

 

 

Lekplatsernas viktiga funktion i samhället

Alla barn kommer till världen med en inbyggd nyfikenhet liksom en lust att utforska omgivningen. Den spontana leken hjälper dem att ta sig vidare i sin utveckling genom att göra verkligheten mer distinkt och lättbegriplig. När ett barn leker lär de sig mer om sig själva, de utvecklar sin fantasi, får större förståelse för det sociala samspelet samtidigt som de även tränar sina motoriska färdigheter. De gör sig helt enkelt redo för livet på sitt egna vis, men de behöver utrymme och möjlighet för att få göra det utan risker eller begränsningar.

Även FN:s barnkonvention understryker hur viktig leken på anpassade lekplatser är för våra barn. ”Alla barn har rätt till lek i stimulerande, trygga och anpassade miljöer.” En god lekmiljö medför rätten att leva på sina egna villkor samt att utvecklas och upptäcka under säkra och trygga förhållanden.

Projektering, anläggning och underhåll

Attraktion, tillgänglighet och säkerhet är tre viktiga ledord att förhålla sig till vid anläggning av en ny lekplats. För att göra platsen så attraktiv som möjligt bör man välja placering med omsorg. Tillgängligheten syftar i sin tur till att den bör anpassas så att så många barn som möjlighet får möjlighet att använda sig utav den, oberoende av ålder eller funktionsnedsättningar. När vi projekterar handlar den största delen om just detta, samt att få fram en plats med optimala möjligheter till olika sorters lekar med hänsyn till omgivning och miljöfrågor.

Korrekt montering och installation av de olika lekredskapen är direkt avgörande för dess stabilitet och säkerhet. Med flera år i branschen har vi varit med och monterat de allra flesta redskap och följer givetvis noga de anvisningar som medföljer från respektive tillverkare. Efter montering kontrolleras också samtliga installationer strukturerat så att inga säkerhetsaspekter brister.

För att lekplatsen ska fortsätta vara säker och problemfri krävs underhåll och reparationer med jämna mellanrum och vi hjälper er gärna. Vi kan ta oss an synliga problem, men också kontrollera lekplatsens funktioner och slitage för att föreslå åtgärder som behöver genomföras. Vi ser också till så att anläggningens säkerhet stämmer överens med nytillkomna regler och lagar som införs löpande.

Lagar och regler för säkra lekplatser

Att en lekplats ska vara fylld med utmaningar, men samtidigt säker, ställer höga krav på oss som hjälper er med anläggning av lekplatser i Stockholm. Det finns både lagar och föreskrifter som vi måste förhålla oss till och vi är väl insatta i dem alla för att oavkortat uppnå bestämd säkerhetsnivå.

Alla regler för våra Svenska lekplatser bestäms av Plan- och Bygglagen samt Produktsäkerhetslagen som grundar sig i europastandarderna. Konsumentverket har i sin tur ansvar för själva tillsynen för de olika lekredskapens konstruktion och kommunen ska stå för tillsynen av allt underhåll och planeringen av nybyggda lekplatser. Därefter är fastighetsägarna själva ansvariga för att egenskaperna upprätthålls och underhålls med tiden.

1999 upprättades en gemensam europastandard , SSEN 1176 och 1177, för lekredskapen som används i lekplatser. Dessa standarder anger de minimikrav som ska uppfyllas för att de olika redskapen ska kunna klassas som godkända. Det understryks därtill även att de som monterar, besiktigar samt reparerar redskapen ska ha kompetens i området.

 

Markservicetjänster för alla i Stockholm

J&S Markservice är ett företag med personlig prägel som erbjuder professionella markservicetjänster av olika sort till kunder runt om i Stockholm. Vi som utför jobben har alla gedigen flerårig erfarenhet från branschen. Med kunden i fokus lyckas vi alltid med utmaningen att möta allas personliga krav och önskemål. Målet är att hitta lösningar som gör både beställare samt brukare nöjda och vi ser våra återkommande kunder som ett kvitto på vårt hårda arbete.

Förutom att hjälpa er med anläggning av lekplatser i Stockholm kan vi även rå om er snöskottning, renovera innergårdar, dränera, schakta och ta hand om trädgårdsarbetet i trädgårdar och parker. Här finns även skickliga snickare och plattsättare på plats redo att hjälpa dig med dina markprojekt. Du väljer själv arbetets omfattning och projektform och vi plockar fram en smart lösning som matchar.