Schaktarbeten

Schaktning i Stockholm

Oavsett om ni ska lägga husgrund, göra rum för en pool, bygga en friggebod eller annan typ av byggnation så är underarbetet och alla förberedelser oerhört viktiga. Har man inte tid, kunskap eller kapacitet för ett ordentligt arbete på egen hand rekommenderar man därför alla att ta in professionell hjälp för arbetet.

Ett välgjort markarbete bör betraktas som en god investering. Ni får en grund som garanterat förblir lika stabil och hållbar i många decennier framöver. Vi har både erfarenhet och kapacitet att hjälpa er i Stockholm. Vi utför alla typer av schaktning och känner till samtliga krav som ställs på olika typer av anläggningar samt håller koll så att de alla uppfylls.

Vad innebär schaktning?

Schaktning är en typ av markarbete som görs i syfte att förbereda marken inför en kommande byggnation på området, framförallt för att skapa en plan och fast yta att börja bygga på. I samband med schaktningsarbetet passar man också på att göra rum för VA-ledningar, dräneringsrör liksom andra eventuella installationer och kablar som sedan ska komma på plats under mark. Jobbet kräver både kunskap och erfarenhet samt tyngre former av utrustning varpå det är nödvändigt att anlita ett professionellt företag, specialiserade på just markarbeten som har kapacitet och vana att utföra det förväntade jobbet.

En väl utförd schaktning garanterar att jorden under ett hus eller en större byggnad kommer att tåla belastningen och minimerar alla potentiella risker för problem i framtiden. Det är därför också en nödvändig del av en nybyggnation, liksom behövlig vid flera typer av renovationer och underhållsarbeten.

 

Hur ser processen ut?

Inför ett schaktarbete är det flera saker som först ska genomföras. Exempelvis så bör en arbetsmiljöplan, en kontrollplan och en arbetsordning upprättas som tillsammans beskriver hur det fortsatta arbetet bör organiseras och om extra säkerhetsåtgärder ska utföras. Kontrollplanen i sin tur syftar till arbetet med att kontrollera så att jorden ser ut och beter sig på ett förväntat sätt.

Innan man sätter igång med markarbeten av något slag är det viktigt att kännas vid de geologiska förutsättningarna, speciellt kring grundvattennivåerna. Vi inleder därför alltid med en geoteknisk undersökning så att vi är helt säkra på vad det är för mark vi har att jobba med.

Själva arbetet därefter beror till stor del på vad man fått fram genom sina undersökningar. Arbetsgången skiljer sig helt enkelt från exempelvis grus, morän, silt, sand, skiktad jord och så vidare. Finns det berg i marken kan dessa eventuellt också behöva sprängas innan man kan påbörja sig schaktarbete. Är det sedan ett bebyggt område kommer arbetet därigenom även att försvåras då man behöver lokalisera eventuellt nedgrävda rör och ledningar i arbetsområdet.

Vart tar schaktmassorna vägen?

Vid en schaktning kommer stora jordmassor att behöva förflyttas. Ibland kan man återanvända stora delar för återfyllnad och i somliga fall kan jorden användas för att fylla ut andra ytor på tomten. Om vi bedömer att det inte går tar vi givetvis hand om den överflödiga massan och forslar bort den till lämplig plats.

Fördelar med att anlita proffs

Ni behöver inte fundera på vad ni ska göra av allt överblivet material. Dessutom kan det kosta en hel del att få hjälp med själva borrforslingen av ens schaktmassor vilket ni slipper oroa er för.

Vi genomför en geoteknisk undersökning på området för att säkert ge er optimala resultat och en grund som håller.

Ni behöver inte leta upp uthyrare av arbetsmaskiner och betala stora summor i hyra eller för att få maskinen levererad och hämtad efter arbetet.

Det är betydligt mycket säkrare, både för er, närbyggnation samt det bygge ni tänkt påbörja.

Priset för schaktning

För att få fram ett ungefärligt pris för schaktning måste man betrakta en rad olika faktorer. Till största delen påverkas priset av vad som behöver göras och vilka arbetsinsatser det innebär. För ett dike kan exempelvis bredd och djup vara avgörande, men också hur mycket jord det är som kommer att behöva fraktas bort efteråt. Var därför alltid noggrann i er beskrivning av vad ni vill ha hjälp med så att vi i vår tur får mer fakta att gå på.

Vi hjälper er med schaktning i Stockholm

När ni anlitar oss kan ni alltid känna er fullt trygga med att arbetet utförs med kompetens för ett kvalitativt resultat som håller måttet. Vi har alla adekvata utbildningar och lång erfarenhet i branschen vilket gör oss till ett bra val av entreprenör för att ansvara för er schaktning i Stockholm. Tveka heller inte på att kontakta oss för svar på övriga frågor angående uppdraget eller om ni är intresserad av offert på arbetet.